+36 (83) 313 030 lorinczritadr@gmail.com

Adatvédelmi tájékoztató

Dens et Sanitas Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 14.
Cg.: 20-09-077833
Adószám: 27441118-1-20

A D A T K E Z E L É S I
S Z A B Á L Y Z A T A

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. számú törvény – továbbiakban: Infotv. –
valamint
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(GDPR – General Data Protection Regulation)
alapján

PREAMBULUM

A Dent et Sanitas Kft. – továbbiakban: Adatkezelő – képviseletében tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, valamint weboldalunk – www.drlorinczrita.hu és közösségi oldalunk látogatóit – továbbiakban együttesen: érintett(ek)et – hogy az érintettek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartjuk, ezért adatkezelésünk során az alábbi adatkezelési szabályzat alapján járunk el.

Szabályzatunknak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályozással való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Szabályzatunk elektronikus változata a drlorinczrita.hu weboldalon, továbbá papír alapon Társaságunk fióktelepén – 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 14.szám alatt – elérhető.

A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit Társaságunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el és működése során annak értelmében jár el.

I. Értelmező rendelkezések az Infotv. 3. §-a alapján

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségügyi állapotáról
biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy daktiloszkópiai adat
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy belegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.”
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj-vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

II. Szabályzat célja, hatálya
II/1. Adatkezelési Szabályzat célja
E szabályzat célja, hogy a Dent et Sanitas Kft., mint Adatkezelőnél zajló adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját, továbbá, hogy az adatkezelés megfeleljen az információs önrendelkezés alkotmányos alapelvének, valamint ne történjen visszaélés az Adatkezelő birtokába jutott információk tekintetében.
II/2. Szabályzat hatálya
E szabályzat hatálya kiterjed a Társaság alkalmazottaira, valamint az alkalmazottak közötti információáramlásra, valamint minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely személyes adatra vonatkozik, azaz a Társaságnál kezelt valamennyi személyes adatra.

III. Adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

IV. Adatkezelés jogalapja és általános feltételei

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult;
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli;
c) az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos;

Társaságunk adatkezelést GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja alapján, azaz abban az esetben végez, amennyiben az érintett személyes adatinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez hozzájárulását adta, valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.

Az érintett természetes személyazonosító adatain kívül az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elve alapján a szerződésben kizárólag olyan adatok szerepeltetünk, amelyek a szerződés teljesítése és az ügyfél tartozásával kapcsolatos követelések érvényesítéséhez vagy az üzleti kockázat felméréséhez elengedhetetlenül szükségesek, ezt meghaladó adatkezelés csak az érintett kifejezett hozzájárulásával történhet. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése előtt az érintettet megfelelően tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás megtagadása miatt őt semmiféle hátrány sem érheti.

Amennyiben az érintett a szerződéshez szükséges minimum adatokat a szerződéskötés során szolgáltatni nem kívánja, úgy a szerződéskötést Társaságunk megtagadhatja.

Ügyfeleink által bemutatott iratokról Társaságunk csak az Ügyfelek, azaz érintettek hozzájárulásával készít másolatot, hozzájárulás megtagadása esetén a szerződéskötést nem tagadja meg.

Ügyfeleink által a szerződéskötés során szolgáltatott adatokat kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használja fel Társaságunk.

V. Érintettek jogai
1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában

a.) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – előzetes tájékozódáshoz való jog;
b.) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa – hozzáféréshez való jog;
c.) kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse – helyesbítéshez való jog;
d.) kérelmére személyes adati kezelését az adatkezelő korlátozza – adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje – törléshez való jog;
f.) hatóság eljárást kezdeményezhesse – hatósági jogorvoslathoz való jog;
g.) bíróság eljárást kezdeményezhesse – bírósági jogorvoslathoz való jog;

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, mely során az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és
az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Az Adatkezelő fenti tevékenységeit ingyenesen látja el.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében Társaságunk az adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően, de legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett számára hozzáférhetővé teszi
a.) az adatkezelő megnevezését és elérhetőségét;
b.) a tervezett adatkezelés célját;
c.) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módját;
Az érintettek számára tájékoztatást nyújtunk
a.) az adatkezelés jogalapjáról
b.) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról
c.) adattovábbítás, vagy tervezett továbbítás esetén a az adattovábbítás címzettjeinek köréről;
d.) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról
e.) és az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről
Amennyiben Ügyfeleink az általunk kezelt személyes adatok tekintetében pontatlanságot, helytelenséget észlelnek, vagy azt, hogy az adatok hiányosak, azokat kérelmükre haladéktalanul pontosítjuk, helyesbítjük, illetve kiegészítjük.

Az Ügyfelek személyes adatait Társaságunk, mint adatkezelő kezeli, adatfeldolgozót – aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatot kezel – nem vesz igénybe.

Az érintettnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ügyfeleink postai vagy elektronikus úton is kezdeményezhetik az lorinczritadr@gmail.hu e-mail címen.
Az érintetteknek joguk van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Külföldi állampolgár a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
Jogai megsértése esetén az érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – a lakhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
c) a Társaság adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek
a) számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő irodának: Somogyi Andrea 
8315-Gyenesdiás, Fazekas u.7.
, Adószám:55765929-1-40
b) postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának

VI. Adatkezelői nyilvántartás
Társaságunk, mint adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési műveletekről nyilvántartást vezet, melyben rögzíti:
– az adatkezelő nevét és elérhetőségét;
– az adatkezelés célját;
– adattovábbítás címzettjeinek körét;
– az érintettek, valamint a kezelt adatok körét;
– profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét;
– nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét;
– az adatkezelési műveletek jogalapját;
– a kezelt személyes adatok törlésének időpontját;
– műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását;
– adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket;
– az érintett hozzáférési jogának érvényesítését korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait;

VII. Adatvédelmi incidensek kezelése
Társaságunk a kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az incidens jellegét – ideértve az érintettek körét és hozzávetőleges számát – valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét.
Ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá ismertetjük az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb a tudomásszerzéstől számított 72 órával bejelenti az illetékes Hatóságnak.
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.
Társaságunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt az Infotv. 25/L.§ (1) bekezdése alapján nem alkalmaz.

VIII. Honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünk
Társaságunk honlapján, a drlorinczrita.hu weboldalon lehetőséget biztosít a honlap látogatóinak, mint potenciális Ügyfeleinek arra, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan Megkeresést küldjenek részünkre.
Honlapunkon keresztül történő megkeresésével a személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a Társaságunk e-mail elérhetőségére – lorinczritadr@gmail.com – küldött egyszerű kérelemmel.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 2 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

IX. Egyéb

Társaságunk székhelyén található épület belterében képrögzítést lehetővé tevő eszközt használ vagyonvédelmi okokból.
Megfigyelőrendszerünk
a) nem figyel közterületet,
b) nem figyeli munkavállalóit, sem tevékenységüket,
c) nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása,

A megfigyelt területen a kameránál jól látható helyen figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) helyeztünk el. Új és régi Munkavállalóinkat, valamint látogatóinkat minden esetben tájékoztatjuk a megfigyelőrendszerről.
Az ügyfelek, látogatók tájékoztatása céljából tájékoztatót helyeztünk el székhelyünkön, melyen figyelmeztetjük őket arról, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken szerepeljenek. A felvételek hozzáféréséről, jogosítványokról, felvételek törléséről, a felvételek felügyeletéről Társaságunk külön Szabályzatban rendelkezik.

X. Titoktartási kötelezettség

Társaságunk alkalmazottai vállalják, hogy a feladatvégzésük során tudomásukra jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül megőrzik. A munkavállalók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett adatokat kizárólag feladataik teljesítése során használják fel, illetve harmadik személyeknek nem adják ki azokat.

E Szabályzat 2022. 04.10-én lép hatályba.

Kelt: Keszthely, 2022. 04.10.

Dent et Sanitas Kft.


Dens et Sanitas Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 14.

Cg.:20-09-077833

Adószám: 27441118-1-20

A D A T K E Z E L É S I

S Z A B Á L Y Z A T A
 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

évi CXII. számú törvény – továbbiakban: Infotv. –
valamint

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

(GDPR – General Data Protection Regulation)

alapján


ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERRE VONATKOZÓAN 

PREAMBULUM

A Dent et Sanitas  Kft. – továbbiakban: Adatkezelő – képviseletében tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, valamint weboldalunk – drlorinczrita.hu és közösségi oldalunk látogatóit – továbbiakban együttesen: érintett(ek)et – hogy az érintettek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartjuk, ezért adatkezelésünk során, figyelemmel arra a tényre, illetve körülményre, hogy társaságunk székhelyén képfelvétel rögzítésére alkalmas megfigyelőrendszert helyeztünk el, az alábbi adatkezelési szabályzat  alapján járunk el.

Szabályzatunknak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályozással való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Szabályzatunk elektronikus változata a drlorinczrita.hu weboldalon, továbbá papír alapon Társaságunk székhelyén – Keszthely, Erzsébet királyné útja 14. alatt – elérhető.

A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit Társaságunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el és működése során annak értelmében jár el.

Értelmező rendelkezések az Infotv. 3. §-a alapján
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy belegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj-vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Szabályzat célja, hatálya
II/1. Adatkezelési Szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy a Dens et Sanitas Kft., mint Adatkezelőnél elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával történő adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját, továbbá, hogy az adatkezelés megfeleljen az információs önrendelkezés alkotmányos alapelvének, valamint ne történjen visszaélés az Adatkezelő birtokába jutott információk tekintetében.

II/2. Szabályzat hatálya

E szabályzat hatálya kiterjed a Társaság alkalmazottaira, ügyfeleire, látogatóira.

Adatkezelés elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával
 
Tájékoztatjuk meglévő és új Ügyfeleinket, Látogatóinkat, Munkavállalóinkat, hogy Társaságunk a székhelyén – Keszthely, Erzsébet királyné útja 14. – Kamera felszerelés helye: főbejárat, várótermében vagyonvédelmi célból rögzített elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé – a továbbiakban: felvétel.

Megfigyelőrendszerünk:

nem figyel közterületet,
nem figyeli munkavállalóit, látogatóit, sem tevékenységüket,
nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása,
 
Új és régi Munkavállalóinkat, valamint látogatóinkat minden esetben tájékoztatjuk a megfigyelőrendszer alkalmazásáról.

Az ügyfelek, látogatók tájékoztatása céljából a megfigyelőrendszerrel ellátott területek tekintetében jól látható helyen figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) helyeztünk el telephelyünkön, mely alapján figyelmeztetjük ügyfeleinket, látogatóinkat, munkavállalóinkat arról, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken szerepelnek.

Társaságunk a megfigyelő rendszer alkalmazása során az emberi méltóságot tiszteletben tartja, rejtett, vagy álkamerát nem használ.
Az elektronikus eszköz által rögzített felvételen az érintett magatartása személyes adatnak tekintendő.

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés jogalapja munkavállalóink tekintetében a munkáltató jogos érdeke, látogatók és ügyfelek tekintetében az érintett hozzájárulása.

A Társaság személyes adatkezelésének alapja Látogatóink esetében önkéntes hozzájárulásuk, ezért felhívjuk Kedves Ügyfeleink, Látogatóink figyelmét arra, amennyiben a jelen tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt területre belépnek, úgy ezzel a magatartásukkal hozzájárulásukat megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez.

Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre!

Az általunk alkalmazott eszköz tevékenységet is rögzít.

Felvétel tárolásának helye, időtartama, a felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések
A felvételt cégünk székhelyén a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 14. szám alatt tárolja három munkanapig. Az adatok megismerésére, törlésére, felügyeletére jogosult személyek Társaságunk ügyvezetője. A felvételek visszanézésére az alábbiakban megjelölt rendszert felügyelő személy adhat engedélyt a jelen szabályzat melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltése esetén.

A rendszert felügyelő személy  elérhetősége: Dr. Lőrincz Rita (elérhetősége: 06-30-957-6370)
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt le. Kérésre a felvételeket zároljuk, ám amennyiben bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat Társaságunktól, azokat meg kell semmisítenünk. Társaságunk nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza.

A felvétel felhasználásának számít, ha azt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján 

adatkezelésünkről tájékoztatást,
a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelés (felvételkészítés) jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

E Szabályzat 2022. 04.10-én lép hatályba.

Kelt: Keszthely, 2022. 04.10.

Dent et Sanitas Kft.


Dens et Sanitas Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 14.

Cg.: 20-09-077833

Adószám: 27441118-1-20

KSH szám: 
 
Cookie (süti) használatról:

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.
A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetésleiratkozási oldalt. (Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.) Ezen a webhelyen a Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak. A látogatók leiratkozhatnak a cookie-k némelyikéről (ha nem is mindegyikéről) a Network Advertising Initiative leiratkozási webhelyén: www.networkadvertising.org/managing.
Mi az a DoubleClick DART cookie?
A DoubleClick DART cookie-t a Google használja a partnereinek webhelyén megjelenő hirdetéseknél, például az AdSense hirdetéseket megjelenítő vagy a Google által jóváhagyott hirdetési hálózatokban részt vevő webhelyek hirdetéseinél. Ha a felhasználók ellátogatnak valamely partner webhelyére, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rá kattintnak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe. Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse a megjelenítőket a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében webhelyeiken és az interneten.

Más weboldalakra mutató linkek:

Ezen a webhelyen más weboldalakra mutató linkek és utalások találhatók. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen weboldalunkhoz tartozó szervezetünk, társaságunk hatásköre nem terjed ki a más webhelyek által alkalmazott sütikre és követő technológiákra, és ez a szabályzat más webhelyekre nem vonatkozik.

Általános Információk:

Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását.
A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa. A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.
A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője.
A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából. További tájékoztatás: Ip címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja.

Kapcsolatfelvétel:

Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie / süti használati, adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén, illetve az esetlegesen megtalálható kapcsolati űrlapjainkon.